Táto stránka poskytuje priestor registrovanému používateľovi  na vyslovenie  názoru k určitej spoločenskej téme, alebo problému verejného aj súkromného života  a zároveň umožňuje ostatným registrovaným - nato reagovať  svojim názorom.

Predtým ako sa rozhodnete zverejniť  svoj názor v príspevku, majte na pamäti nasledujúce ustanovenia z Ústavy SR:

  1. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené
  2. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.
  3. Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.
  4. Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a ochranu mena.
  5. Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.
  6. Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo zneužívaním údajov o svojej osobe.

 

Preto, uvádzajte len údaje pravdivé, údaje z hodnoverného zdroja, alebo údaje ku ktorým máte dôkazy o ich pravosti. V anketách hlasujte podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.